Top menu

Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

Dato: 07/11-2020
1812

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten.

Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.

Med aftalen indføres en lokal lønkompensation, hvor virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune får adgang til at søge om lønkompensation.

Den lokale lønkompensation vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men der vil ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

– Vi står med en ekstraordinær lokal og akut situation, der vedrører smitteudviklingen i Nordjylland, og derfor er vi sammen med arbejdsmarkedets parter også klar med en ekstraordinær løsning, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Kompensation til pendlere

Med aftalen er parterne derudover enige om ekstraordinært at indføre en ny pendlingslønkompensationsordning, der giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra.

Ordningen skal ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.

Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat.

Den højere maksimale sats i forhold til øvrige lønkompensationsordninger skal ses i lyset af den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Endelig er parterne enige om, at den eksisterende ordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, så den bedre imødekommer en situation med en lokal nedlukning.

I dag er det et krav, at hele virksomheden lukkes ned, men fra d. 6. november kan de søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Medarbejdere ansat inden 6. november kan blive omfattet af ordningerne, og afskedigelser inden den dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til kriterierne.

Ordningerne gælder frem til 3. december.

Fakta om aftalen 

Ordningen, der træder i kraft 6. novemer 2020 indeholder tre tiltag: En tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, en lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning samt pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.

Lønkompensation

 • Den lokale lønkompensationsordning vil til og med 3. december gælde for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune
 • For at få lønkompensation er der krav om, at virksomheden skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 • Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen indgår i antalsopgørelsen.
 • Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen.
 • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.
 • Der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november.
 • Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.
 • Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
 • Lønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre) og gælde for arbejdssteder, som fysisk er placeret i de pågældende kommuner. Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

Pendlingslønkompensationsordning

 • For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, er parterne enige om, at der ekstraordinært kan ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Opfordringen skal ses i lyset af, at kontaktpunkter imellem kommunegrænser i Nordjylland skal søges begrænses mest muligt.
 • Den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordning vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.
 • Kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.
 • Formålet med ordningen er at holde hånden under lønmodtagere, der ikke kan arbejde pga. restriktioner mellem kommunegrænser. Virksomheder i ordningen har derfor ikke nødvendigvis oplevet et behov for at hjemmesende medarbejdere, som er et krav i øvrige lønkompensationsordninger. Pendlerordningen tager afsæt i den almindelige lønkompensationsordning, hvor der blandt andet gælder, at virksomhederne er omfattet af et krav om at hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Parterne har som udgangspunkt, at virksomhederne i videst muligt omfang ikke skal omfattes af et krav om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere, men noterer sig, at ordningen skal være i overensstemmelse med EU’s statstøtteregler. Hvis det viser sig vanskeligt at ændre hjemsendelseskravet i ordningen i væsentlig omfang, så forpligter regeringen sig på at finde en alternativ løsning for pendlerne.
 • Pendlingslønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre). Det vil ikke være muligt at kunne få lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.
 • Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
 • Parterne er enige om, at ordningen, som følger af anbefalingen om kraftigt ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde, bør anvendes i dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som det i øvrigt er tradition for i den danske model.
 • Partnerne opfordrer berørte lønmodtagere, der ikke modtages lønkompensation for, og som i øvrigt, er omfattet af målgruppen til at anvende ordningerne om hhv. ret til barselsdagpenge for forældre hvis børn er hjemsendt af skole eller institutioner som følge af covid-19, ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko, og ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, der fortsat er gældende.
 • Ordningen vil træde i kraft den 6. november og gælde til og med den 3. december.

Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder

 • Parterne er enige om, at den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, så der fra 6. november kan søges om lønkompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder (angivet ved underopdeling af CVR-numre), hvor det i dag er et krav, at hele virksomheden (under cvr-nummeret) nedlukkes. Dette har til hensigt at sikre, at virksomheder vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.
 • Samtidig ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne senest må have afskediget medarbejdere til 6. november af hensyn til ikke at afskære virksomheder fra at bruge ordningen. Desuden vil det være muligt for virksomheden at få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november.