Top menu

Privatlivspolitik

2364

Blik- og Rørarbejderforbundets privatlivspolitik

1 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Når du bliver medlem af Blik og Rør, behandler vi en række af dine personoplysninger. Behandlingen er omfattet af reglerne i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven. Blik og Rørs privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvordan vi behandler personoplysninger om vores medlemmer. Privatlivspolitikken giver indblik i, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles samt hvordan vi gør brug af de indsamlede oplysninger. Herudover beskriver politikken, hvordan du kan udøve de rettigheder, du er sikret efter databeskyttelsesreglerne.

Blik og Rør behandler dine personoplysninger i forbindelse med medlemsadministration og som et naturligt led i vores virke som fagforening. Vi behandler udelukkende oplysninger, der er relevante for dit medlemskab.

 Det betyder, at vi behandler dine personoplysninger:

 • Når du melder dig ind og i forbindelse med ajourføring af medlemskabet.
 • Når du modtager rådgivning og bistand, f.eks. hvis vi fører en sag for dig.
 • I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
 • Når du kommunikerer med os via ”Min side”.
 • Når du deltager i vores kurser, arrangementer og lignende, som du måtte tilmelde dig og deltage i.
 • Når vi udarbejder statistik og analyser om f.eks. løn og ledighed.
 • Når vi indberetter til SKAT, så du kan få fradrag for din kontingentbetaling.
 • Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg under din ansættelse.

Herudover vil der ske behandling af personoplysninger, når vi skal efterleve retlige forpligtelser og afgørelser fra offentlige myndigheder. Eller hvis vi skal fastlægge, forfølge eller forsvare et retskrav.

Blik og Rør beskytter dine personoplysninger bedst muligt. Vi har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at dine personoplysninger beskyttes mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de ikke fortabes eller forringes, at de ikke misbruges eller kommer uvedkommende til kendskab, og at de i øvrigt ikke behandles i strid med reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

 

2 Indsamling af personoplysninger

Indsamlingen af dine personoplysninger sker først og fremmest, når du melder dig ind i fagforeningen. Her behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • CPR-nummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Uddannelse/stilling/beskæftigelse

Udover de oplysninger, vi modtager fra dig, kan vi også i nogle tilfælde modtage oplysninger fra:

 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering
 • Kommunale jobcentre
 • Politi og domstole
 • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Egen læge, sygehus, og lign.

 

3 Typer af personoplysninger

De fleste af de oplysninger, Blik og Rør behandler om dig, karakteriseres som almindelige oplysninger. Dvs. navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato. Dit medlemskab af Blik og Rør samt oplysninger om dit helbred er dog personfølsomme oplysninger. Når vi foretager behandling af oplysninger, der indbefatter dit medlemskab af fagforeningen eller angår oplysninger om dit helbred, tager vi selvfølgelig højde for det. Dit CPR-nummer er en fortrolig oplysning, som vi anvender til indberetning af SKAT, så du kan få fradrag for dit kontingent.

 

4 Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi kan kun behandle dine personoplysninger, hvis vi har et retsgrundlag for behandlingen.

Blik og Rør kan behandle personoplysninger:

 • Der er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i – f.eks. aftalen om medlemskab af Blik og Rør, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
   
 • Der er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os i medfør af lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
   
 • Der er nødvendige for at efterleve dine eller fagforeningens arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser og rettigheder, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra b.
   
 • Som led i fagforeningens legitime aktiviteter ifm. indmeldelse, ajourføring af oplysninger, udarbejdelse af statistik, oprettelse af brugerprofil på ”min side”, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra d.
   
 • Der er nødvendige for at fastslå, forfølge eller forsvare et retskrav, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.

Herudover giver databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, Blik og Rør hjemmel til at behandle oplysninger om dit CPR-nummer i forbindelse med indberetning af oplysninger til SKAT.

Og endelig kan der i konkrete situationer være behov for, at vi indhenter et samtykke fra dig ifm. behandling af personoplysninger. Denne mulighed er hjemlet i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a samt artikel 9, stk, 2, litra a. Dette vil f.eks. være relevant ifm. med behandlingen af en arbejdsskadesag.

Det er kun i særlige tilfælde, at vores behandling af dine oplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig. I et sådant tilfælde, vil vi ikke påbegynde behandlingen, før du har givet dit samtykke. I de tilfælde, hvor behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra dig, vil du til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil tilbagetrækningen ikke have betydning for lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der måtte være sket forud for tilbagetrækningen, men først fra tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 

5 Modtagere af dine personoplysninger

I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til andre. Dette vil f.eks. være:

 • Offentlige myndigheder, typisk SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, din kommune og arbejdsskademyndigheder.
 • Pensionskasser
 • Forsikringsselskaber
 • Domstole (herunder Arbejdsretten)
 • Din arbejdsgiver
 • Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Læger
 • Leverandører af IT-systemer
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), hvis du bliver involveret i en faglig sag, der føres af FH.

 

6 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Blik og Rør opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for behandlingen af oplysningerne.

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du er medlem af Blik og Rør. Hvis du melder dig ud af Blik og Rør, slettes alle oplysninger om dig, bortset fra navn og personnummer samt ind- og udmeldelsesdato af hensyn til en særlig karensperiode ved eventuel genindmeldelse. Disse oplysninger opbevarer vi 10 år efter udmeldelsen.

Medlemssager opbevares 10 år efter sagens afslutning, af hensyn til forældelseslovens regler om rådgiveransvar.

Arbejdsskadesager opbevares 30 år efter ulykken, da der er mulighed for genoptagelse inden for denne tidsramme.

Et medlems død ligestilles med en udmeldelse, og ovenfor anførte regler vil blive fulgt i denne sammenhæng.  

 

7 Dine rettigheder

Persondataforordningen giver dig en række rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger. Du skal tage kontakt til Blik og Rør, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 • Ret til indsigt

– Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Herunder formålet med behandlingen, hvilke personoplysninger, der er tale om, og til hvem dine personoplysninger evt. er eller vil blive videregivet til.
 

 • Ret til berigtigelse

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 

 • Ret til sletning

- Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv slettet. F.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, der var årsag til indsamlingen eller behandlingen.
 

 • Ret til begrænsning af behandling

- I nogle tilfælde har du ret til, at dine personoplysninger behandles i begrænset omfang. På denne måde vil Blik og Rør fremover kun kunne behandle personoplysninger – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 

 • Ret til at transmittere oplysninger

- Du har i visse situationer ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 

 • Ret til indsigelse

- I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Når du har gjort indsigelse, må Blik og Rør ikke behandle dine personoplysninger, medmindre Blik og Rør kan påvise vægtige, legitime grunde til fortsat behandling, og disse grunde går forud for dine rettigheder og interesser, eller hvis behandling er nødvendig for at kunne fastslå, forfølge eller forsvare et retskrav.
 

I forbindelse med opstart af faglige sager og sager vedrørende arbejdsskader, gør Kredsen medlemmet bekendt med Blik og Rørs privatlivspolitik.

 

8 Pligt til underretning om brud på databeskyttelsesreglerne

Blik og Rør er i medfør af databeskyttelsesforordningen forpligtet til at underrette dig uden unødig forsinkelse, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, og der er sandsynlighed for, at bruddet vil indebære en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder. Du skal derfor underrettes, hvis der er risiko for, at du udsættes for identitetstyveri, økonomisk tab, skade på omdømme, tab af fortrolighed af data, som er underlagt tavshedspligt, eller hvis der er risiko for enhver anden væsentlig økonomisk eller social ulempe for den registrerede.

9 Ændring af Blik og Rørs privatlivspolitik

Blik og Rør vil være forpligtet til at foretage ændringer i nærværende persondatapolitik, hvis lovgivningen ændres, eller hvis udviklingen af elektronisk databehandling gør ændringer nødvendige. I forbindelse med større ændringer af privatlivspolitikken, vil vi informere dig herom via ”Min side” samt på hjemmesiden.

10 Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den måde, Blik og Rør behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk