Top menu

OK 2014: Ny overenskomst til de ansatte i industrien

608

CO-industri og DI indgik søndag morgen en aftale om nye treårige overenskomster på industriens område. Det skete efter mere end 24 timers uafbrudte forhandlinger.

Ansatte i industriens får fremover ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge sat ind på fritvalgskontoen, bedre forældreorlov og bedre mulighed for at sikre, at vikaransatte ikke misbruges.

Det sker, efter det store industriområde søndag fik nye, treårige overenskomster, der direkte omfatter 240.000 ansatte.

Industriforliget betyder blandt andet, at en afskediget medarbejder med et opsigelsesvarsel på minimum 14 dage får to timers frihed med løn til at kunne gå enten i sin fagforening/a-kasse med henblik på at blive hjulpet bedst muligt videre med uddannelse i forhold til at få et nyt job i industrien.

Ansatte med mindst seks måneders anciennitet får i opsigelsesperioden mulighed for at efteruddanne sig i minimum en uge betalt af IKUF, og hvis en række øvrige betingelser er opfyldt, kan der samlet holdes op mod fem ugers uddannelse i opsigelsesperioden, og den opsagte får mulighed for at komme et stort skridt videre mod et nyt job.

Desuden får skifteholdsarbejdere opfyldt et længe næret ønske om bedre dækning ved deltagelse i uddannelse via IKUF for aften- og nathold, idet genetillægget fremover indgår i lønberegningen.

Samtidig indføres højere pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene. Desuden sættes satsen op fra 140 kroner til 145 kroner. Som noget nyt kønsstreames barselsbestemmelserne, så par af samme køn fremover ligestilles med øvrige par.

I relation til vikarområdet bliver der mulighed for, at man lokalt, så vidt der er enighed om det, kan bede om bistand i forhold til anvendelsen af vikarer set i relation til overenskomstens muligheder for fleksibilitet.

Samtidig har de tillidsvalgte fået et nyt værktøj, idet de kan bede om at blive informeret om, hvilke lokalaftaler og kutymer, brugervirksomheden har oplyst om skal overholdes for de arbejdsfunktioner, der udføres på virksomheden af vikarer.

Dette styrker de tillidsvalgtes mulighed for at holde sig ajour med, at vikarerne ikke misbruges. På funktionærområdet er det organisationerne, der har denne ret.

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes med sammenlagt en procent, til 1,3 procent pr. 1. marts 2014, til 1,7 procent pr. 1. marts 2015 og ender på 2,0 procent pr. 1. marts 2016.

Dette er med til at sikre reallønnen og giver ansatte mulighed for selv at vælge mellem fridage, pension eller kontanter alt efter deres livssituation.

Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.

Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016.

Lærlinge– og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2014 med 1,9 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår.