Top menu

Overenskomst på plads på transportområdet

Dato: 02/03-2023
Tags: OK23
2824

Torsdag kunne 3F Transport og Dansk Industri præsentere en ny overenskomst på transportområdet. Det er en såkaldt normallønsoverenskomst og vil derfor have betydning for forhandlingerne om Skorstensfejeroverenskomsten.

Siden tirsdag har 3F Transport og Dansk Industri forhandlet om en ny overenskomst for transportområdet. Det er nu lykkedes. Torsdag klokken 11 kunne parterne præsentere en ny toårig aftale.

- Det der har været vores tilgang at sikre reallønnen og det efterslæb, der har været i 2022. Det var en bunden opgave, som vi ville sikre de næste to-tre år. Det, mener jeg, vi har kunnet med den her aftale, sagde Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport, da aftalen blev præsenteret.

Han henviser til, at der i aftalen er lønstigninger for i alt 11,75 kroner i timen. Det vil sige, der er lønstigninger på 6 kroner det første år og 5,75 kroner det andet år.

Desuden er det aftalt, at fritvalgskontoen skal stige med to procent, og at arbejdsgiver skal indbetale to procent mere til pensionen, mens lønmodtagere skal betale to procent mindre. Der er også aftalt bedre forhold på uddannelsesområdet.

Lønmodtageren kan alt i alt regne med, at det betyder 3.150 kroner mere om måneden.

Aftalen er ikke kun vigtig for de 50.000 transportansatte, der arbejder direkte under overenskomsten. Den er også vigtig for alle de 140.000 lønmodtagere, der arbejder under en normallønsoverenskomst.

Det vil sige, at aftalen også får indflydelse for Skorstensfejeroverenskomsten. Det er den overenskomst som Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget snart skal til at forhandle om.

 

Hovedelementerne i aftale mellem 3F Transport og DI om en ny 2-årig Fællesoverenskomst:

Timeløn, lærlingesatser, pension, særlig opsparing, genebetalinger og tilskud fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden).

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.

Mere fleksible arbejdstidsregler

Det er blevet muligt at planlægge arbejdstiden på alle ugens dage mod betaling af et særskilt tillæg.

Det er endvidere blevet muligt at ansætte medarbejdere på deltid med mindst 15 timer om ugen uden indgåelse af lokalaftale. For visse medarbejdergrupper er det endvidere muligt at aftale en lavere ugentlig arbejdstid, dog mindst 8 timer. 

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

Fokus på synliggørelse af løn

Parterne vil synliggøre den samlede timeløn, så overenskomstens løn bliver mere gennemskuelig for både virksomheder og medarbejdere.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig både om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Fællesoverenskomsten, der nu indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Fællesoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Forenkling af pensionsreglerne

Der indføres regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Pension Danmark til en egen ordning.