Top menu

Bredt politisk flertal til indsats mod asbest-skader

Dato: 09/10-2018
1351

Asbest-spøgelset huserer stadig i byggeriet i Danmark. Et bredt politisk flertal har nu indgået en aftale for at undgå, flere bliver ramt

- Der dør flere af asbest, end der dør i trafikken. I dag har vi besluttet at nedbrin­ge antallet, som bliver syge af at arbejde med asbest, og som kan ende med at dø af det, sagde Arbejdsmiljøordfører for A, Lennart Damsbo-Andersen, i forbindelse med en bred politisk aftale blev indgået for at mindske konsekvenserne af asbest.

Asbest spiller nemlig desværre stadig en aktiv rolle i byggefaget. Det er mere end 30 år siden, det blev forbudt i Dan­mark, men derfor kan man som bygnings­medarbejder stadig risikere at blive udsat for det farlige stof. Et bredt politisk flertal med regeringen og DF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet nu indgået en aftale, hvis formål er at sikre, at færre ansatte i byg­geriet udsættes.

Tidligere i år fremsatte en arbejdsgrup­pe, hvor repræsentanter for arbejdsmar­kedets parter var med, 20 anbefalinger til mulige forebyggende initiativer. Det er disse anbefalinger til, hvordan man undgår at komme i kontakt med at asbest, der nu ligger til grund for den politiske aftale.

Aftalen

Essensen af aftalens anbefalinger kan koges ned til fire punkter. Nemlig at man skal blive bedre til at lave forundersøgel­ser og lave nye og opdatere gamle vejled­ninger. Det skal være lettere at gennemskue, hvem der har hvilke roller og hvilke pligter, når det drejer sig om asbest. Der skal laves en fælles kommunikationsind­sats om asbest. Det betyder, at der skal laves en oplysningsindsats om asbest, så alle er up to date. Til sidst skal man prioritere at lære af erfaringerne og forske mere i asbest og asbestbeskyttelse.

Sagt med andre ord siger anbefalin­gerne, at man skal være mere opmærk­som tidligt i byggefaserne, man skal have klare retningslinjer og blive ved med at blive klogere på at undgå asbest­påvirkning.

Mangler penge og sanktioner

Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT’s arbejdsmiljøud­valg, sad med i arbejdsgruppen og bakker den politiske aftale op. Dog mener han, der mangler beføjelser til Arbejdstilsynet: - Vi mangler fortsat afklaring med, hvor­vidt Arbejdstilsynet skal have mulighed for at reagere hurtigt omkring asbest. De bør få sanktionsmuligheder, når der sker forseelser. Og er der sket forseelser, der sidenhen er blevet udbedret, burde tilsy­net stadig kunne sanktionere.

Arbejdet i udvalget fortsættes i 2019, og her håber man at kunne fastsætte Arbejdstilsynets indsats på området.

Søren Schytte påpeger også en mang­lende finansiering: - Vi er frustrerede over, at man endnu ikke har fundet penge til aktiviteterne. Vi så gerne, der fulgte penge med aftalen.

Ifølge aftalen står der nemlig, at denne aftale kan klares under den allerede eksi­sterende bevilling, og at man kan måske søge fonde, der har med byggeri eller ar­bejdsmiljø at gøre, til at finansiere noget af det, men en egentlig økonomisk plan er endnu ikke fastlagt.