Top menu

20 forslag til at sikre mere arbejdskraft

Dato: 10/01-2022
2421

Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Serviceforbundet advarer i en fælles kampagne politikerne mod at sænke den såkaldte beløbsgrænse. I stedet præsenterer de 20 forslag til, hvordan man kan sikre mere arbejdskraft til det danske arbejdsmarked.

Hvorfor gå over åen efter vand? Sådan lyder spørgsmålet til politikerne fra Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Serviceforbundet, som er gået sammen i en fælles kampagne med budskabet: Billig udenlandsk arbejdskraft er en trussel mod danske lønmodtagere!

- Vi kan under ingen omstændigheder støtte, at lønkravet til beløbsordningen sænkes. Det vil det medføre en fuldstændig uacceptabel konkurrenceudsættelse af danske lønmodtagerjobs og dermed skabe massiv løndumping på det danske arbejdsmarked, lyder det fra de fem forbund.

I stedet har forbundene opstillet 20 konkrete forslag, der kan sikre mere arbejdskraft til det danske arbejdsmarked – samtidig med at vilkårene for alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet beskyttes.

20 skarpe forslag

1. Synliggørelse af jobopslag

Virksomhederne skal forpligtes til at slå deres ledige stillinger på de offentlige opslagstavler – på Jobnet, i fagforeningen og A-kasse.

2. Jobopslag i EURES

Danske virksomheder skal blive bedre til at rekruttere ledige fra EU og EØS og forpligtes til at slå deres ledige stillinger op i den europæiske database EURES, hvor 800.000 ledige europæere i øjeblikket søger job. Danske virksomheder har pt slået 54 jobopslag op pr. 100.000 indbygger, mens for eksempel svenske virksomheder har slået 625 jobopslag op pr. 100.000 indbygger.

3. Oprettelse af EU-jobcentre

Vi foreslår, at der i udvalgte EU-lande skal oprettes jobcentre, der skal hjælpe til med at skaffe udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Jobcentrene kan for eksempel tilknyttes de danske ambassader og skal bistå arbejdsgivere, som søger medarbejdere på sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår.

4. Hotline

Kommunerne forpligtes til at oprette et telefonnummer, hvor virksomheder kan ringe og blive vejledt om reglerne for at hente arbejdskraft fra EU/EØS på danske løn- og ansættelsesvilkår.

5. Ledige

Der er stadig 90.000 ledige dagpengemodtagere i Danmark. Vi foreslår at styrke indsatsen for at få disse personer ind på arbejdsmarkedet.

6. Integration

Vi foreslår, at integrationsindsatsen styrkes markant. Hvis ikke-vestlige indvandrere og efterkommere får den samme beskæftigelsesfrekvens som personer med dansk herkomst, vil det give ca. 78.000 fuldtidsbeskæftigede i 2025.

7. AMU

Vi foreslår, at der oprettes en ”Integrations-AMU” med mulighed for længerevarende AMU-forløb, hvor omdrejningspunktet er kombinationen af specifik faglig kvalificering og sprogtræning med et klart jobsigte.

8. Deltid

Der bør gøres en væsentlig forøget indsats for, at nogle af de mange deltidsstillinger på det danske arbejdsmarked konverteres til fuldtidsstillinger. Beregninger viser, at det vil øge beskæftigelsen med 38.000 fuldtidspersoner, hvis alle der ønsker det kan arbejde på fuld tid i stedet for deltid.

9. Fair konkurrence - øget straf til virksomheder

Vi foreslår, at der indføres en øget straf/karantæne til virksomheder, der misbruger ordningerne om udenlandsk arbejdskraft. Det kan for eksempel være, hvis de ikke sikrer sædvanlige danske løn- og ansættelseskrav til deres udenlandske medarbejdere.

10. Positivlisten

Vi foreslår, at positivlisten for faglærte opdateres fire gange årligt i stedet for to gange som på nuværende tidspunkt. På positivlisten for faglærte kan virksomheder hente arbejdskraft fra hele verden til en løn, der svarer til den gennemsnitlige inden for det pågældende fag. En hyppigere opdatering sikrer et mere dynamisk system, der gør det muligt at imødegå eventuel mangel inden for de forskellige brancher.

11. Integrationsuddannelse

Vi foreslår en ny mulighed inden for de eksisterende erhvervsuddannelser, således at der ud over erhvervsuddannelsen kan indgå undervisning i fagligt dansk i op til 12 måneder som en integreret del af uddannelsen.

Dette kan gennemføres ved, at der oprettes et nyt spor på erhvervsuddannelserne, ”Integrations-EUD”, som er målrettet personer med integrationsbehov. Sporet skal oprettes på uddannelser indenfor brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

12. Fast Track-ordningen

Vi foreslår, at der foretages et servicetjek af Fast Track-ordningen for udenlandsk arbejdskraft. Hvis der er barrierer af administrativ eller systemmæssig karakter, der forsinker processen, bør disse ryddes af vejen.

13. FGU

Vi foreslår, at den forberedende grunduddannelse, FGU, gøres til et naturligt/muligt direkte valg for unge efter grundskolen fremfor at være op til en kommunal vurdering. Visitationen skal fjernes fra kommunerne. Desuden bør FGU’en knyttes endnu tættere til erhvervsuddannelserne, så et forløb på FGU i højere grad kan udgøre et springbræt til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Det vil medvirke til at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

14. Unge på kanten

Vi foreslår, at der etableres en styrket indsats for de unge, der hverken er i job eller uddannelse. Der er et stort potentiale her. Mange unge har hverken job eller uddannelse, selv om der både er job og uddannelsespladser. Det er et spild. En øget indsats for denne målgrupper vil øge beskæftigelsen. I takt med at jobcentrene har færre ledige, bør det være muligt for kommunerne at allokere ressourcer til en mere håndholdt indsats i forhold til disse unge.

15. Lærlingeklausuler

Vi foreslår, at der indføres skærpede lærlingeklausuler, så virksomheder kun kan deltage i offentlige udbud for stat, region og kommuner, hvis de har levet op til AUB-kravene og har opfyldt måltallet for antal lærlinge i det foregående år. Der er stadig over 14.000 unge, der mangler en læreplads. Dette vil sikre, at flere virksomheder tager samfundsansvar for uddannelsen af vores unge og vil medvirke til at imødegå manglen på faglærte.

16. Seniorer

Trepartsaftalen fra oktober 2021 indeholdt ekstra initiativer for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Vi foreslår, at disse tiltag suppleres med initiativer, der kan sikre, at seniorer fastholdes på arbejdsmarkedet – for eksempel regeringens forslag om, at pensionister kan arbejde uden modregning i pensionen.

17. Medfølgende ægtefæller - beløbsgrænsen

Vi foreslår, at udlændinge med ophold som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager på beløbsgrænsen kun kan tage beskæftigelse, hvis det sker på overenskomstfastsatte løn- og ansættelsesvilkår. I dag udfører de fleste medrejsende ægtefæller arbejde til væsentlig lavere timeløn og i væsentlig færre timer end opholdstageren på beløbsgrænsen.

18. SIRI

Vi foreslår, at SIRI genindfører deres hidtidige formodningsregel, når virksomheder søger udenlandsk arbejdskraft via beløbsordningen, så snyd undgås.

19. Sagsbehandlingstider

Vi foreslår, at det undersøges, om midlerne til sagsbehandling i SIRI generelt bør forhøjes, så adgangen til den nødvendige arbejdskraft ikke forhindres af lange sagsbehandlingstider.

20. STAR

Vi foreslår, at STAR’s rekrutteringssurvey tilpasses. Forslaget indebærer, at forgæves rekrutteringer fremover kun inkluderer de situationer, hvor det slet ikke er lykkedes at besætte stillingen. Vi foreslår endvidere, at rekrutteringer kun kan tælle med som forgæves rekrutteringer i STAR’s rekrutteringssurvey, hvis stillingen er slået op på Jobnet, hvor den kan ses af ledige, jobcentre og a-kasser.