Top menu

Sådan får virksomhederne en autorisation for asbestarbejde

Dato: 05/06-2024
3344

Fra 1. januar skal virksomheder have autorisation for at arbejde med asbest. Det betyder, at de skal lade sig autorisere, deres medarbejdere skal have asbestuddannelse, der skal være en fagligt ansvarlig tilknyttet og de skal arbejde med et kvalitetsledelsessystem til egenkontrol. Selvom lovgivning er vedtaget nu, så træder regler først i kraft ved årsskiftet.

Færre skal udsættes for asbest – det var én af overskrifterne i den arbejdsmiljøaftale, som alle partier i Folketinget blev enige om i 2023. Nu – et år efter – er den politiske aftale udmøntet i ændringer i arbejdsmiljøloven og i en række bekendtgørelser udsted af Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen, der har hver deres myndighedsrolle ift. de nye krav. 

Hvad skal der til for at få autorisation?

Det nye regelsæt betyder, at nedrivning af asbest fra 1. januar 2025 skal udføres af virksomheder, der har en godkendt autorisation. Ved nedrivning forstås fuldstændig eller delvis fjernelse eller nedtagning af asbestholdigt materiale. Det betyder fx fjernelse af rør eller bøjninger med asbestholdig isolering eller fjernelse af asbestholdigt materiale omkring et gulvafløb, der skal skiftes.

Virksomheder skal søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen, og det kan de gøre, hvis de opfylder en række betingelser. Herunder er de to mest grundlæggende krav, at virksomheden har:

  • et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem
  • en godkendt fagligt ansvarlig, som er tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen. 

Med kvalitetsledelsessystemet skal virksomheden beskrive, hvordan de arbejder med nedrivning af asbestholdigt materiale og det skal indeholde en slutevaluering af, om arbejdet er udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om asbest.

Virksomhedens fagligt ansvarlige skal sikre, at asbestarbejdet bemandes korrekt, at de ansatte bliver ordentligt instrueret, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med udførelse af arbejdet. Den fagligt ansvarlige skal også sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med asbestreglerne. Den fagligt ansvarlige skal ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt til det. For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal vedkommende have en 4-dages asbestuddannelse samt en ny supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) for fagligt ansvarlige, hvori der ligger en autorisationsprøve. Uddannelsen er lige nu under udvikling, og vil blive udbudt senest september 2024.

Indførelse af en autorisationsordning betyder også, at privatpersoner fra 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest.

Enkelte undtagelser – men ikke lempelser af reglerne

Ikke-autoriserede virksomheder og deres ansatte må undtagelsesvis udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter. F.eks. nedtagning af enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig rørisolering. Det er vigtigt, at både virksomheder og ansatte forstår, at disse undtagelser for autorisationskravet ikke er en lempelse af reglerne. Reglerne er allerede i dag sådan, at nedrivning af fx en rørbøjning med asbestholdigt isoleringsmateriale kræver 4-dags uddannelse og at virksomheder og ansatte skal efterleve de øvrige regler i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Det vil sige, at der skal udarbejdes en arbejdsplan, arbejdet skal anmeldes efter reglerne, der skal være skiltning, afskærmning, processug osv. Undtagelsen er alene, at virksomheden i disse særlige tilfælde ikke behøver en autorisation. Det kan fx være aktuelt ved akut servicearbejde – i sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren sørge for, at der er personale, som har asbestuddannelsen.

Undtagelserne har også betydning for private, der efter ikrafttrædelse ved årsskiftet godt må udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter.

Bøder til ikke-autoriserede

Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med, at nedrivning af asbest udføres af autoriserede virksomheder. Hvis en virksomhed arbejder uden den lovpligtige autorisation, kan den straffes med bøde. Bøden vil som udgangspunkt være på 30.000 kroner, men kan blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

Det bliver muligt – via et offentligt tilgængeligt register – at tjekke, om en virksomhed har autorisation, og det bliver også muligt at anmelde uautoriseret arbejde.