Top menu

Blik- og Rørarbejderforbundets Ombudsmandsordning

1963

Forbundet har et klageorgan, som kan behandle medlemmernes eventuelle klager over sagsbehandlingen i afdelingen, kreds og forbund samt afdelinger eller kredsens klager over forbundets sagsbehandling, eller afdelingernes klager over kredsens sagsbehandling. 

Medlemskab af forbundet skal være etableret før sagens opståen. Klageorganet har følgende vedtægter:

 

Formål

Med det formål at give medlemmerne adgang til at få prøvet klager over sagsbehandlingen i Blik- og Rørarbejderforbundet af en uvildig instans, der ikke er fast ansat i Blik- og Rørarbejderforbundet eller valgt til Blik- og Rørarbejderforbundets centrale organer, er der etableret en ombudsmandsordning.

Ombudsmanden

Ombudsmanden, som udpeges af Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse efter hver ordinær kongres, skal være en person, der ikke er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Til at assistere ombudsmanden i sit arbejde stiller Blik- og Rørarbejderforbundet den nødvendige sekretariatsbistand til rådighed.

Område

Ombudsmanden har til opgave at behandle:

A. Klager over konkrete sager i Blik- og Rørarbejderforbundets organisationsapparat.

B. Klager over kurser og undervisning.

C. Klager over bevidst eller ubevidst diskriminering.

D. Ombudsmanden kan endvidere selv optage generelle forhold til undersøgelse.

Ombudsmanden kan optage sager til behandling i henhold til disse regler.

Undtagelser

Ombudsmanden har ingen forpligtelse til at optage sager til behandling, der indgives mere end et år efter en sag er afsluttet.

Klager over politiske afgørelser kan ikke tages op til behandling af ombudsmanden, men skal henvises til Blik- og Rørarbejderforbundets politiske forsamlinger, såsom hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne ect.

Klager over afgørelser i a-kassesager og sager, der er omfattet af andre klagemuligheder, kan ikke tages op til behandling af ombudsmanden.

Klagen

Klagen indgives til Blik- og Rørarbejderforbundet, som vil forelægge klagen for den instans, der er ansvarlig for sagen, og den person, der eventuelt klages over.

Forbundet vil eventuelt indhente de nødvendige oplysninger til belysning af sagen. Hvis klagen ikke er omhandlet af de nævnte undtagelser, fremsendes klagen til ombudsmanden.

Ombudsmanden kan efterfølgende selv indhente supplerende information fra klageren eller den indklagede.

Afgørelser

Ombudsmanden kan:

• Beslutte at en klage er ubegrundet
• Udtale kritik af en sagsbehandling eller afgørelse
• Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignende
• Foreslå erstatning

Afgørelser fra Blik- og Rørarbejderforbundets ombudsmand skal efterleves, og kan ikke ankes i Blik- og Rørarbejderforbundets system, men fratager ikke parterne retten til at rejse sagen ved domstolene.

Beretning

Ombudsmanden udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke.

Ikrafttræden

Disse regler er godkendt af forbundets hovedbestyrelse den 26.05.2003 og kan behandle klager opstået efter den 1.1.2004.